ΕΛΒΑΛ: Οικονομικά αποτελέσματα 2014

Print Friendly, PDF & Email

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Κατά το 2014 ο ενοποιημένος όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,2% και ανήλθε σε 350,9 χιλ τόνους και οδήγησε σε κύκλο εργασιών ύψους 1.060 εκ. ευρώ,5,1% αυξημένο σε σχέση με το 2013με τα μικτά κέρδη του Ομίλου να ανέρχονται σε 84,4 εκ. ευρώ από 82,1εκ. ευρώτο 2013. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 79,0εκ. ευρώ από 74,2 εκ. ευρώ του προηγούμενου έτους, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,6 εκ. ευρώ από 15,5 εκ. ευρώ του 2013και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν σημαντική αύξησηστα 17 εκ. ευρώ από 365 χιλ. ευρώ.Σημειώνεται ότι το 2013 οι φόροι εισοδήματος είχανεπιβαρυνθεί εφάπαξ από τον επανυπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου εξαιτίας της αύξησης του φορολογικού συντελεστή.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε 0,1370 ευρώ έναντι 0,0029 ευρώ του προηγούμενου έτους.Οτομέας έλασης, παρά τη σχετική συμπίεση των τιμών διατήρησε την κερδοφορία του λόγω του αυξημένου όγκου και της βελτίωσης κάποιων στοιχείων κόστους. Αντιθέτως, ο τομέας διέλασης εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος με τις λειτουργικές ζημιές να ανέρχονται σε 15,2 εκ. ευρώ. Θετικές λειτουργικές ροές ύψους 23,3 εκ. ευρώ επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014 ενώ, για τα επενδυτικά προγράμματα στα εργοστάσια των Οινοφύτων και του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν εκροές ύψους 61,5 εκ. ευρώ. Επιπροσθέτως έγινε διανομή στους μετόχους ύψους 9,9 εκ. ευρώ (0,08 ευρώ ανά μετοχή) από αποθεματικά. Τελικά, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 247,5 εκ. ευρώ από 207,8 εκ. ευρώ της 31ηςΔεκεμβρίου 2013.Κατά το 2014 άρχισε διαδικασία αναδιοργάνωσης του Ομίλου με τη δημιουργία νέων δομών με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Δημοσίευση την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Τα Στοιχεία καιΠληροφορίες της χρήσης από 1.1.2014 –31.12.2014 μαζί με τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας χρήσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση, www.elval.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α
www.helex.gr

Απάντηση