ΕΛΒΑΛ: Απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond

Την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond της ΕΛΒΑΛ ΑΕ και την απορρόφησή του από την ELVAL COLOUR, αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλιο των δύο εταιρειών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως επισημαίνεται σχετικά:

Α) Στις 20 Μαρτίου 2015, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης Εταιρίας «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ανακάλεσαν τις από 15 Ιανουαρίου 2015 αποφάσεις τους για την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις και του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond της ΕΛΒΑΛ ΑΕ και την απορρόφησή τους από την «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72, με ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.12.2014 και με διαδικασία αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20.

Β) Στις 20 Μαρτίου 2015, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης Εταιρίας «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond της ΕΛΒΑΛ ΑΕ και την απορρόφησή του από την «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ». Η απόσχιση και απορρόφηση του προαναφερθέντος κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2014. Η αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20.

Γ) Στις 20 Μαρτίου 2015, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης Εταιρίας «ΒΕΠΑΛ Ανώνυμη Εταιρία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου», αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις της ΕΛΒΑΛ ΑΕ και την απορρόφησή του από την «ΒΕΠΑΛ Ανώνυμη Εταιρία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου». Η απόσχιση και απορρόφηση του προαναφερθέντος κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2014. Η αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20.

Δ) Ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας etalbond δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία σύνθετων panels αλουμινίου (etalbond), ενώ ο κλάδος βαφής αρχιτεκτονικών ταινιών αλουμινίου στη βαφή ταινιοελασμάτων αλουμινίου. Οι προαναφερθέντες εισφερόμενοι κλάδοι αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,8% του κύκλου εργασιών της ΕΛΒΑΛ Α.Ε.. Δεδομένου ότι η πρώτη ύλη του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond θα πωλείται από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ο εταιρικός κύκλος εργασιών θα μεταβληθεί σε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό. Τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου ΕΛΒΑΛ δεν θα επηρεαστούν. Και

Ε) Η απόσχιση των προαναφερθέντων κλάδων γίνεται στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΕΛΒΑΛ Α.Ε., μετά και την απορρόφηση της θυγατρικής ΕΤΕΜ Α.Ε. και αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και «ΒΕΠΑΛ Ανώνυμη Εταιρία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου», καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση