Εγκατάσταση Φ/Β με Net Metering: Πλήρης Οδηγός Από τον ΔΕΔΔΗΕ

Πληροφοριακό υλικό για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με net metering (ενεργειακός συμψηφισμός) έχει αναρτήσει στο σάιτ του ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σε σύντομο Πληροφοριακό Δελτίο τα περιγράφει βήματα για τη διαδικασία σύνδεσης στο Δίκτυο ΧΤ, ενώ με Ενημερωτικό σημείωμα προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητών στους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό. Τέλος, παραθέτει τις πιο Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις στο πλαίσιο της εγκατάστασης συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό.
Συνοπτικά, τα βήματα για τη διαδικασία σύνδεσης στο Δίκτυο ΧΤ είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες στο Πληροφοριακό Δελτίο του Διαχειριστή του Συστήματος τα κάτωθι:
Διαδικασία σύνδεσης
Βήμα 1: Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).
Με την αίτηση υποβάλλονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη ενεργό παροχή χαμηλής τάσης επ’ ονόματί του, να έχει τη νόμιμη χρήση του ακινήτου της εγκατάστασης κατανάλωσης και του χώρου εγκατάστασης του συστήματος και να έχει επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει μετά την εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα χορηγείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα. (1)
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή.
Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικό πρόσωπο (υπόδειγμα αίτησης κατάρτισης Σύμβασης Σύνδεσης).
Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή.
Η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του συμβατικού κόστους. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της εγκατάστασης μετρητών (υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης).
Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπεί τον μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός.
Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης (υπόδειγμα αίτησης ενεργοποίησης, υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού/Αυτοπαραγωγού (2) για τήρηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας).
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. (3)
Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας
(1) Η Περιοχή θα παραλαμβάνει την αίτηση σύνδεσης και θα συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής της μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα. Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων με προσκόμιση των αντίστοιχων στοιχείων τους το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην αρμόδια Περιοχή.
(2) Ο αιτών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την τήρηση της πολεοδομικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για την έκδοση και κατοχή όλων των απαιτούμενων αδειών για την νομιμότητα της εγκατάστασης, τις οποίες οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητηθούν. Υποβάλλοντας τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις ο αιτών αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη έναντι του νόμου.
(3) Εάν κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθούν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου, η σύνδεση θα παραμείνει ανενεργή μέχρις ότου ο ενδιαφερόμενος προβεί στις διορθωτικές ενέργειες που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ.
Τεχνικές Διευκρινίσεις
• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kW συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, μέσω μονοφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ μέχρι 5 kW και τριφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ άνω των 5 kW.
• Οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα θα πρέπει να είναι οι εξής:
Τάση : από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230 V)
Συχνότητα : ± 0,5 Hz της ονομαστικής (50 Hz) για την ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά
-2,5 Hz έως και +1,5 Hz για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
με πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις :
θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec
επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 min
• Η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση ( THD) του ρεύματος των αντιστροφέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%.
• Εφόσον οι αντιστροφείς δεν διαθέτουν μετασχηματιστή απομόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού.
• Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης είναι υποχρεωτική. Στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης θα περιγράφεται η ακολουθούμενη μέθοδος, η οποία θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο VDE 0126 ή με άλλη ισοδύναμη διεθνώς αναγνωρισμένη ενεργητική ή παθητική μέθοδο προστασίας. Ως αποδεκτός χρόνος λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης ορίζονται τα 5 sec.
• Οι ανωτέρω προστασίες θα εμφανίζονται είτε στα τεχνικά εγχειρίδια των αντιστροφέων είτε στα πιστοποιητικά τους.

Απάντηση