Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την Επανεξέταση των Επιβαρύνσεων των Εξαγωγών Ηλεκτρισμού με Χρεώσεις των Λογαριασμών Προσαυξήσεων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Από χθες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για την επανεξέταση του πλαισίου των επιβαρύνσεων των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρεώσεις των Λογαριασμών Προσαυξήσεων του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. Η επαγόμενη ρύθμιση αναφέρεται σε διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (εφεξής, ΚΔΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα των άρθρων 170, 171, 172, 173 και 174 αυτού, καθώς και των συναφών διατάξεων των Κεφαλαίων 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 και 5.7 του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς (εφεξής, Εγχειρίδιο).
Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της ανάληψης από τη χώρα δέσμευσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση επιμέρους πτυχών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προτεινόμενου «Μεταβατικού Μηχανισμού για την Αποζημίωση Ευελιξίας», η ΡΑΕ, συνεπικουρούμενη από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), προτίθεται να επαναξιολογήσει το πλαίσιο των επιβαρύνσεων των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρεώσεις των Λογαριασμών Προσαυξήσεων ΛΠ-2, ΛΠ-3, ΛΠ-4, ΛΠ-5 και ΛΠ-6 του ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Η κατά τα ανωτέρω εξέταση αποσκοπεί στην επιβάρυνση των εξαγωγών με όσες μόνον χρεώσεις συνιστούν εγγενές και αναπόσπαστο μέρος του ίδιου του κόστους παραγωγής της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το ειδικότερο σκεπτικό αναπτύσσεται στην ανάλυση των στοιχείων κόστους των Λογαριασμών Προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις εξαγωγές.
Επισημαίνεται ότι βάσει απολογιστικών στοιχείων του Διαχειριστή για το έτος 2014 και με βάση την ανωτέρω θεώρηση, η επίπτωση τη εν λόγω πρότασης στην εγχώρια κατανάλωση δεν θα υπερέβαινε το 0,03%.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 27.11.2015 12:00 μμ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Απάντηση