Αυξημένες ζημιές το 2012, αλλά ηπιότερη πτώση παραγωγής το 2013 στη βιομηχανία αλουμινίου

Υποχωρεί και κατά το 2013, με ηπιότερο όμως ρυθμό, η δραστηριότητα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραγωγής προφίλ και ολοκληρωμένων συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς και παραγωγής και εγκατάστασης κουφωμάτων αλουμινίου, οι οποίες το 2012 κατέγραψαν ως σύνολο, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, αυξημένες ζημιές.

Αντιμέτωπες με την παρατεινόμενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αυξάνουν τις εξαγωγές τους. Ωστόσο, η εξαγωγική τους επέκταση προσκρούει, όπως αναφέρουν στελέχη τους, σε ασθενική διεθνή ζήτηση ιδιαιτέρως στις αγορές των άλλων χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου, σε κάμψη της ζήτησης βιομηχανικού προφίλ σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε πιέσεις για τιμές πώλησης που μετά βίας καλύπτουν το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με στελέχη εταιρειών του τομέα, ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι η σταθεροποίηση τουλάχιστον της παραγωγής και των πωλήσεων και η εξασφάλιση της δυνατότητας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών τους. O τομέας ευνοήθηκε το 2012 από την ισχυρή ζήτηση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων (επιτεύχθηκε κύκλος εργασιών της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ) και τη μερική υλοποίηση του κρατικού προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» για την επιδοτούμενη μετασκευή κατοικιών, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας (ξεκίνησαν 12.000 επισκευές). Ωστόσο η ζήτηση για την αγορά των φωτοβολταϊκών πλαισίων βαίνει το 2013 συνεχώς μειούμενη. Λόγω της αδύναμης ζήτησης, η παραγωγική λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων έχει περιοριστεί σε τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, ορισμένες άλλες επιχειρήσεις διατηρούν ακινητοποιημένο το παραγωγικό τους δυναμικό.

Ο τομέας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, αυξημένες καθαρές ζημιές (συνολικού ύψους 53,6 εκατ. ευρώ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσες προς το 11,5% περίπου των συνολικών εσόδων του (8,5% το 2011), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 8% και οριακής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (14,1% από 13,9%). Η αύξηση των συνολικών ζημιών προήλθε από τη διόγκωση των δαπανών της εμπορικής και της διοικητικής λειτουργίας, που κατέστη αναγκαία, προφανώς, για την είσοδο σε νέες αγορές και τη διεύρυνση των εξαγωγών. Αντιθέτως, λόγω της μείωσης της επενδυτικής δραστηριότητας οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 10,5%.

Οι συνολικές πωλήσεις 47 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, περιορίστηκαν το 2012 σε 465,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 39,8 εκατ. ευρώ (-8%). Η αυξημένη δραστηριότητα παραγωγής βάσεων στήριξης για φωτοβολταϊκά συστήματα και η επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε αγορές χωρών που δεν έχουν πληγεί καίρια από τη γενικότερη οικονομική κρίση και αβεβαιότητα περιόρισαν τον ρυθμό πτώσης των πωλήσεων, που ξεπέρασε το 15% στην εγχώρια οικοδομική – κατασκευαστική αγορά.

Οι 47 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν φυσικά οι (19) βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και παραγωγής προφίλ για ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς και για βιομηχανικές χρήσεις, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 0,9 δισ. ευρώ. Ως σύνολο οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 65,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% (-4,8 εκατ. ευρώ).
– Οριακά αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους -0,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14 εκατ. ευρώ (0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,8% το 2011). Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 3,4 εκατ. ευρώ.
– Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 29,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 57% (-10,6 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -6,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,7% το 2011.
– Ζημιές προ φόρων 51,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 28% (-11,2 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -11,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8% το 2011.
– Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25% (-10,7 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -11,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8,5% το 2011.

Τα αποτελέσματα αυτά των 47 επιχειρήσεων καθορίζονται φυσικά από τις επιδόσεις των 19 εταιρειών προφίλ αλουμινίου, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους προσφέρουν ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και είναι συγκεντρωμένες, κατά κύριο λόγο, στο Κιλκίς (τρεις με ετήσια έσοδα 187,9 εκατ. ευρώ), στη Λάρισα (τρεις με ετήσια έσοδα 118,5 εκατ. ευρώ), στην Αττική (έξι με ετήσια έσοδα 70,3 εκατ. ευρώ) και στη Βοιωτία (τέσσερις με ετήσια έσοδα 61,6 εκατ. ευρώ). Οι εν λόγω 19 επιχειρήσεις, δύο από τις οποίες έχουν διακόψει την παραγωγική λειτουργία τους, κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις 439,8 εκατ. ευρώ (470,4 εκατ. ευρώ το 2011) και αθροιστικές καθαρές ζημιές 48,2 εκατ. ευρώ (36,6 εκατ. ευρώ το 2011).

Οι λοιπές, βιοτεχνικές κυρίως, 28 εταιρείες κουφωμάτων αλουμινίου και συναφών αλουμινοκατασκευών κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις 25,5 εκατ. ευρώ (34,7 εκατ. ευρώ το 2011) και αθροιστικές καθαρές ζημιές 5,4 εκατ. ευρώ (6,3 εκατ. ευρώ το 2011).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 11 από τις 47 επιχειρήσεις (23,4% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 36 (76,6% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 47 επιχειρήσεων (329 εκατ. ευρώ) είναι μειωμένα το 2012 κατά 15% (-56,2 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (919,8 εκατ. ευρώ) κατά 7% (-65,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε σε 35,8% το 2012, από 39,1% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (590,75 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν μόνο κατά 1,5% (-9 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε παράπλευρες, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη κατά το 2012 βασικών οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων του τομέα, που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή προφίλ αλουμινίου καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων και κουφωμάτων αλουμινίου, έχει ως εξής:

Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ AΒΕE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (εδρεύει στην Αττική, παράγει προφίλ αλουμινίου), με πωλήσεις ύψους 10,70 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (10,09 εκατ. ευρώ) κατά 6,0%, κατέγραψε EBITDA -16,94 εκατ. ευρώ (-4,89 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -18,44 εκατ. ευρώ (-6,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -18,51 εκατ. ευρώ (-6,66 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 46,86 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 8,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -36,1%.

Η ΑΛΜΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AE (Κιλκίς, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 9,60 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (16,36 εκατ. ευρώ) κατά 41,3%, κατέγραψε EBITDA -0,29 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,02 εκατ. ευρώ (-1,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,02 εκατ. ευρώ (-1,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 62,87 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 14,24 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -0,5%.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Κιλκίς, προφίλ), η οποία στη διάρκεια του 2012 απορρόφησε θυγατρικές της, με πωλήσεις ύψους 144,61 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (148,49 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, κατέγραψε EBITDA 6,39 εκατ. ευρώ (3,94 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -10,32 εκατ. ευρώ (-13,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -10,49 εκατ. ευρώ (-14,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 280,21 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 68,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 2,3%.

Η ΑΛΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ AΒΕE (Αττική, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 13,5%, κατέγραψε EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,80 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 4,1%.

Η ΑΛΦΙΝ AE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ροδόπη, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 0,45 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,62 εκατ. ευρώ) κατά 72,5%, κατέγραψε EBITDA -0,54 εκατ. ευρώ (-1,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,42 εκατ. ευρώ (-1,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,42 εκατ. ευρώ (-1,45 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,51 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -3,7%.

Η ΒΙΜΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AE (Λάρισα, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,52 εκατ. ευρώ) κατά 17,7%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,34 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 6,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -0,3%.

Η ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. ΑΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Θεσσαλονίκη, κουφώματα αλουμινίου), με πωλήσεις ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,84 εκατ. ευρώ) κατά 37,1%, κατέγραψε EBITDA -0,76 εκατ. ευρώ (-0,70 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,03 εκατ. ευρώ (-0,92 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,05 εκατ. ευρώ (-0,92 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,30 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 5,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -10,5%.

Η ΕΛΒΙΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (Κιλκίς, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 33,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (37,04 εκατ. ευρώ) κατά 9,1%, κατέγραψε EBITDA 5,81 εκατ. ευρώ (6,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,74 εκατ. ευρώ (1,93 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,54 εκατ. ευρώ (1,82 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 53,79 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 30,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 10,8%.

Η EΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Λάρισα, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 74,68 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (78,42 εκατ. ευρώ) κατά 4,8%, κατέγραψε EBITDA 0,79 εκατ. ευρώ (3,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -6,56 εκατ. ευρώ (-3,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -6,37 εκατ. ευρώ (-3,75 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 107,12 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 34,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 0,7%.

Η ΕΠΑΛ Π. ΠΕΡΠΕΡΗΣ – Α. ΡΙΣΚΟΣ ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,49 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,09 εκατ. ευρώ) κατά 28,9%, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,47 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,47 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,85 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -0,5%.

Η ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ AE (Αττική, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 41,89 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (46,14 εκατ. ευρώ) κατά 9,2%, κατέγραψε EBITDA -1,37 εκατ. ευρώ (-2,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -7,37 εκατ. ευρώ (-8,84 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -7,28 εκατ. ευρώ (-8,61 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 89,09 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 24,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -1,5%.

Η ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΕ (Αττική, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,41 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,91 εκατ. ευρώ) κατά 54,7%, κατέγραψε EBITDA -0,42 εκατ. ευρώ (-0,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,55 εκατ. ευρώ (-0,41 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,55 εκατ. ευρώ (-0,44 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,91 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -10,8%.

Η ΚΑΤΑΛ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AE (Αττική, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 2,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,31 εκατ. ευρώ) κατά 12,0%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,23 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -0,7%.

Η ΚΕΧΑΪΔΗ Γ. ΑΦΟΙ ΑΕ (Κοζάνη, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,71 εκατ. ευρώ) κατά 37,6%, κατέγραψε EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,56 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,80 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -3,6%.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Κ. ΕΠE (Αττική, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,27 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,24 εκατ. ευρώ) κατά 2,5%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,37 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 5,9%.

Η ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ. AL – GCOT ABEE (Καρδίτσα, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,01 εκατ. ευρώ) κατά 31,7%, κατέγραψε EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,37 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

Η ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ. AE ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Θεσσαλονίκη, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 3,01 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,84 εκατ. ευρώ) κατά 63,6%, κατέγραψε EBITDA 0,24 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν -0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,76 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 6,5%.

Η ΜΕΤΑΛ AΒΕE ΧΑΛΥΒΟΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Βοιωτία, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 2,85 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,86 εκατ. ευρώ) κατά 26,2%, κατέγραψε EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,59 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 4,26 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ AΕΒE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Αττική, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 12,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (7,55 εκατ. ευρώ) κατά 67,2%, κατέγραψε EBITDA 3,32 εκατ. ευρώ (1,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,40 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,19 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,35 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 6,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 23,1%.

Η ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL AEBE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Βοιωτία, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,78 εκατ. ευρώ) κατά 44,5%, κατέγραψε EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,14 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,14 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,00 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -3,3%.

Η ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Κ. – PRIMO DISEGNO AE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Αττική, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,62 εκατ. ευρώ) κατά 26,9%, κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (έναντι 0,03 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (έναντι 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,47 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,84 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 4,4%.

Η ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PS ABEE (Καβάλα, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,68 εκατ. ευρώ) κατά 70,2%, κατέγραψε EBITDA -0,41 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,46 εκατ. ευρώ (-0,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,46 εκατ. ευρώ (-0,87 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,06 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -5,8%.

Η ΠΑΛ – ΠΕΤΤΑΣ ABEΤΕ (Ζάκυνθος, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,47 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,66 εκατ. ευρώ) κατά 28,1%, κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,01 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 7,4%.

Η ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ ΕΠΕ (Ηράκλειο, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,79 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,02 εκατ. ευρώ) κατά 22,6%, κατέγραψε EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,77 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 1,5%.

Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. ALUMINCO AE (Ηράκλειο, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 2,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,18 εκατ. ευρώ) κατά 27,6%, κατέγραψε EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (-0,31 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,15 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,02 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -0,8%.

Η ΣΑΝΛΕΒ – ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ AE ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Αττική, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 2,89 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,66 εκατ. ευρώ) κατά 21,1%, κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,44 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,08 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.

Η ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. AEΒΕ (Ηράκλειο, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,81 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,72 εκατ. ευρώ) κατά 11,6%, κατέγραψε EBITDA -0,17 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,21 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,21 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,94 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -9,0%.

Η ΦΕΝΣΤΕΡ AEΒΕ (Αττική, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 2,12 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,49 εκατ. ευρώ) κατά 42,7%, κατέγραψε EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,35 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 22,0%.

Η ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. ΑΒΕΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Τρίκαλα, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,86 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,27 εκατ. ευρώ) κατά 32,3%, κατέγραψε EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (επίσης οριακά θετικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,51 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 5,2%.

Η ALCOM AE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Αρκαδία, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,40 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,52 εκατ. ευρώ) κατά 8,1%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,22 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,22 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,64 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -3,3%.

Η ALLUTRAST – ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ AE ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Θάσος, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,72 εκατ. ευρώ) κατά 26,2%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (επίσης 0,10 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (έναντι 0,10 εκατ. ευρώ) και μηδενικά καθαρά κέρδη (έναντι 0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,15 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,00 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 8,2%.

Η ALUDOR Μ. ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ AEΒΕ (Ηράκλειο, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,79 εκατ. ευρώ) κατά 18,0%, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,49 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -0,3%.

Η ALUMINCO AE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Βοιωτία, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 27,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (27,45 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%, κατέγραψε EBITDA 3,19 εκατ. ευρώ (3,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,22 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 41,26 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 26,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 7,7%.

Η BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AE (Βοιωτία, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 1,91 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,37 εκατ. ευρώ) κατά 43,3%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,22 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,95 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 1,4%.

Η CAAL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΒΕΕ (Βοιωτία, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,41 εκατ. ευρώ) κατά 42,0%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 8,2%.

Η COSMOS PROFILE ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Λάρισα, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 43,44 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (42,73 εκατ. ευρώ) κατά 1,7%, κατέγραψε EBITDA -1,39 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,34 εκατ. ευρώ (-0,88 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,34 εκατ. ευρώ (-0,88 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 35,70 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 11,95 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -3,9%.

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ABE (Βοιωτία, προφίλ), με πωλήσεις ύψους 29,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (39,52 εκατ. ευρώ) κατά 25,3%, κατέγραψε EBITDA 2,20 εκατ. ευρώ (5,36 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,66 εκατ. ευρώ (1,98 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,55 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 69,25 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 63,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι 3,2%.

Η GREENWINDOWS ΑΕ ΘΥΡΩΝ – ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (Αττική, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 0,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,95 εκατ. ευρώ) κατά 27,3%, κατέγραψε οριακά αρνητικά EBITDA (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,26 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -1,2%.

Η MONOTHERM ΑBEΕ (Καρδίτσα, κουφώματα), με πωλήσεις ύψους 1,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,84 εκατ. ευρώ) κατά 56,9%, κατέγραψε EBITDA -0,07 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,58 εκατ. ευρώ (-0,56 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,58 εκατ. ευρώ (-0,61 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,42 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -1,1%.

Συγχρόνως, δύο άλλες βιομηχανίες του τομέα δεν συνέχισαν την παραγωγική λειτουργία τους και κατέγραψαν μεγάλες ζημιές:

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ (Έβρος, προφίλ), τελώντας σε παραγωγική αδράνεια είχε μηδενικές πωλήσεις (0,21 εκατ. ευρώ το 2011) και κατέγραψε EBITDA -0,80 εκατ. ευρώ (-0,82 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων -1,25 εκατ. ευρώ (-1,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,24 εκατ. ευρώ (-1,29 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,43 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -3,56 εκατ. ευρώ).

Η GROUPAL ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ AΒΕΕ (Ξάνθη, προφίλ), τελώντας σε παραγωγική αδράνεια είχε σχεδόν μηδενικές πωλήσεις (0,05 εκατ. ευρώ το 2011) και κατέγραψε EBITDA -0,08 εκατ. ευρώ (-1,48 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων -0,62 εκατ. ευρώ (-2,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,62 εκατ. ευρώ (-2,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,59 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -5,13 εκατ. ευρώ).

Επίσης, έξι άλλες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου, οι εταιρείες ΒΙΟΚΑΛ ΑΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ρέθυμνο), ΜΑΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Θεσπρωτία), ΠΗΓΑΣΟΣ EDIL TECH ATEBE ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (Πέλλα), ΤΑΣΟΥΛΑΣ – ΑΛΚΑΤ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Φθιώτιδα), EURALUMIN Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ (Ηράκλειο) και VIKAT ABETE ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Tρίκαλα), κάθε μία των οποίων είχε πωλήσεις μικρότερες από 0,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψαν μείωση πωλήσεων 59%, EBITDA -0,20 εκατ. ευρώ (-1,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-1,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,63 εκατ. ευρώ (-1,54 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,21 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους τη χρήσης 2012 σε EBITDA είναι -4,7%.

Ενοποιημένα αποτελέσματα

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες προφίλ αλουμινίου κατέγραψαν το 2012:

Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ πωλήσεις ύψους 257,05 εκατ. ευρώ (268,40 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 14,03 εκατ. ευρώ (13,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -7,91 εκατ. ευρώ (-9,53 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 162,79 εκατ. ευρώ.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ AE πωλήσεις ύψους 198,11 εκατ. ευρώ (203,37 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 9,55 εκατ. ευρώ (10,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -11,45 εκατ. ευρώ (-13,35 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 343,52 εκατ. ευρώ.

Η EΞΑΛΚΟ ΑΕ πωλήσεις ύψους 75,46 εκατ. ευρώ (79,62 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 0,58 εκατ. ευρώ (3,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -6,94 εκατ. ευρώ (-4,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 101,02 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕΜ ΑΕ πωλήσεις ύψους 99,61 εκατ. ευρώ (100,35 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA -0,08 εκατ. ευρώ (-3,72 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -9,74 εκατ. ευρώ (-14,82 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 149,62 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 47 επιχειρήσεων τη χρήση 2012 σε EBITDA, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, ήταν μηδενική, έναντι 1,4% το 2011.

Απάντηση