Αποτελέσματα επιλογής εξωτερικών συνεργατών – μηχανικών από το ΚΑΠΕ

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια των από 25/11/2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων :
1. «Cheap-GSHPs – Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat Exchangers and Pumps»,

2. «ΤESSe2b – Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources» και

3. «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014 – Θεματική Περιοχή : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτές όρους.

Περιπτώσεις α και β
http://www.cres.gr/kape/apotel_Cheap_TESSe2b.pdf
περίπτωση γ
http://www.cres.gr/kape/apotel_EOX_11_15.pdf

Απάντηση