Ανακαίνιση κτηρίων θεμέλιος λίθος για την οικονομία

Επαναστατική έκθεση του Joint Research Centre απευθύνει έκκληση για φιλόδοξη ανακαίνιση κτιρίων ως μια επιλογή «win-win» για την οικονομία.
Στις 25 Μαρτίου 2015, το Joint Research Centre δημοσίευσε μια νέα έκθεση με τίτλο «Ενεργειακή Ανακαίνιση: Το ατού για μια νέα αρχή για την Ευρώπη» στην εκδήλωση Construction 2020 της Γενικής Διεύθυνσης για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – DG GROW), η οποία ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας εξάλειψης των ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων από το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα, προκειμένου να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Η έκθεση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της ανακαίνισης κτιρίων όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και για τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης, ενέργειας και συνοχής.
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εταιρειών για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings – EuroACE) επικροτεί θερμά τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, ως μία σαφή ένδειξη ότι η ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανάπτυξης μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με το συνδυασμό διαφορετικών τομέων πολιτικής εντός ενός συνεκτικού πλαισίου. Τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση αποτελούν ακόμα μία απόδειξη ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις στρατηγικές ανακαίνισης σε επίπεδο Κρατών Μελών όπως ορίζεται και στο Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED).
Ο Δρ. Peter Hennicke, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών και ανώτερος σύμβουλος του Ινστιτούτου Wuppertal επικρότησε τα συμπεράσματα της έκθεσης σε σχέση με τη σημασία της ανακαίνισης κτιρίων, όχι μόνο για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και «για την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των ευρύτερων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα». Όπως είπε, «η έκθεση αυτή παρέχει μια σημαντική αναλυτική βάση σύμφωνα με την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες μείωσης του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών του κτιριακού αποθέματος και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας».
«Αυτή η έκθεση εντάσσει τον κατασκευαστικό τομέα στο γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποδεικνύει ότι υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά μέσα από μία ρεαλιστική στρατηγική ανακαίνισης», προσέθεσε ο Claude Turmes, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε, «Τα ευρήματα της έκθεσης προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στη μάχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση της ενεργειακής απόδοσης, και πάνω απ “όλα της ανακαίνισης κτιρίων, ως βασικής προτεραιότητας του επικείμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) …»
Η έκθεση επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της ανακαίνισης κτιρίων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, περιγράφοντας με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα. Επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος αποτελεί αδύναμο σημείο σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ως εκ τούτου απαιτείται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ενεργειακής ανακαίνισης το οποίο να ενσωματώνει «τα υφιστάμενα πλαίσια πολιτικής της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και την ευρωπαϊκή συνοχή»
Η έκθεση προτείνει μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της μετάβασης στα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, όπως την ομαδοποίηση των μικρότερων έργων δημιουργώντας συστάδες αξιόπιστων εταιρειών που θα εξειδικεύονται στην ενεργειακή ανακαίνιση, και την αύξηση της διαφάνειας των δεδομένων για τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι «μία ξεκάθαρη, συνεκτική και αποκεντρωμένη δομή διακυβέρνησης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κάποιον διαμεσολαβητή που να διευκολύνει την ενεργειακή ανακαίνιση, καθώς και ένα μηχανισμό επιμερισμού του κινδύνου σε διάφορα επίπεδα» είναι το κλειδί για τον περιορισμό της διαρροής ενέργειας που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ΕΕ.

Απάντηση