Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων, που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του ΕΠ ΑΝΑΔ, ανέλαβε να υλοποιήσει πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης για 18 επαγγέλματα.

Για το επάγγελμα των κατασκευών από Αλουμίνιο – Σίδηρο αντιστοιχεί η θεματική ενότητα «Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου». Για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέθεσε στον κ. Λαμπρακόπουλο Στυλιανό, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης, την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης για το αντικείμενο κατάρτισης του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή. Η ΠΟΒΑΣ, με Υπεύθυνο Έργου τον κ. Παγιάτη Θεόφιλο, συμμετέχει στην συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού πάνω στο οποίο θα βασιστεί η επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων κατασκευαστών Αλουμινίου – Σιδήρου. Στόχος είναι, μετά την κατάρτιση των συναδέλφων, να ακολουθήσει η πιστοποίηση του Επαγγέλματος , σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την επαγγελματική κατάρτιση και την πιστοποίηση προσόντων.

Απάντηση