Αδειοδότηση επιχειρήσεων & ρύθμιση για την καταβολή ΦΠΑ

Η ΓΣΕΒΕΕ συμφωνεί επί της αρχής στους βασικούς και εύλογους αντικειμενικούς σκοπούς του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, διότι ανταποκρίνεται στην διαχρονική θέση της Συνομοσπονδίας ότι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι κυρίως πρόβλημα γραφειοκρατίας και όχι εργασιακών σχέσεων και διάρθρωσης των επαγγελμάτων.

Το κόστος αυτής της γραφειοκρατίας σήμερα το επωμίζονται δυσανάλογα οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απολαμβάνουν τα συγκριτικά φορολογικά, διοικητικά και άλλα στρατηγικά πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας που χαρακτηρίζουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ωστόσο, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει την ανάγκη μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων να προσδιοριστεί στο υφιστάμενο σχέδιο νόμου ώστε να αποφευχθεί η διοικητική σύγχυση, η επιχειρηματική αδράνεια και ο κίνδυνος να προκύψουν αδιαφανείς διευθετήσεις σε επί μέρους θεματικές (πιστοποίηση, ομαδοποίηση επιχειρηματικών δράσεων και διάκριση στην εφαρμοστέα διαδικασία αδειοδότησης, έλεγχος συμμόρφωσης, περιορισμός αδειών).

Άλλωστε, σύμφωνα με το προσχέδιο θα έπρεπε να υπογραφούν 36 διαφορετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το σχέδιο νόμου προσδιορίζει ακόμη και το ύψος προστίμων για κάθε παράβαση τήρησης των ελάχιστων προτύπων, δεν έχει προσδιορίσει ακόμη τα ίδια τα πρότυπα, τη διαδικασία πιστοποίησης, τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Επισημαίνουμε επίσης τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το «παραθυράκι» που αφήνεται για εμπλοκή ιδιωτών και ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή πληροφοριών, τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων και καλούμε να αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις των άρθρων 19-21. Η ΓΣΕΒΕΕ χαιρετίζει επίσης την επιχειρούμενη ρύθμιση για το χρόνο καταβολής ΦΠΑ που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών με την τροπολογία «Ρυθμίσεις σχετικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», η οποία επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και βελτιώνει, έστω οριακά, τις συνθήκες ρευστότητας στην αγορά.

Η ρύθμιση αυτή δικαιώνει την πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ για καταβολή του ΦΠΑ με την εξόφληση και όχι την έκδοση τιμολογίων και απελευθερώνει πολλές επιχειρήσεις από ένα σημαντικό οικονομικό και γραφειοκρατικό βάρος.

Απάντηση