Αγορά 2.600 Ιδίων Μετοχών Από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,7804 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.229,03 ευρώ προέβη στις 15/10/2015 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της από 29/4/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 30/4/2014 απόφασης του Δ.Σ.

Απάντηση