Ένταξη πράξης ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης & ενεργειακές επιθεωρήσεις” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέγραψε σήμερα 07/10 απόφαση για την Ένταξη της Πράξης “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις” , στον Αξονα Προτεραιότητας “06 – Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής” του Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η πράξη «πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων- επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» αναφέρεται στις 8 περιφέρειες του ΕΠΕΡΑΑ και αφορά στην παροχή κίνητρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το αντικείμενο της εν λόγω πράξης επιμερίζεται σε επιχορηγήσεις, ενεργειακές επιθεωρήσεις και σύμβουλο έργου με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στην μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η εφαρμογή του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΦΕΚ Β54/26.01.2011) και όπως ισχύει με την τελευταία τροποποίηση (ΦΕΚ Β675/07.03.2012), στόχο έχει να εξασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Απάντηση